Blog

Novinky

EURÓPSKE FONDOY PRE PODNIKATEĽOV A VEREJNÝ SEKTOR
30. januára 2020 Dotácie kocmunda

LOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA (SIEA) JE V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2014-2020 ZAPOJENÁ V DVOCH OPERAČNÝCH PROGRAMOCH ZAMERANÝCH NA ČERPANIE POMOCI ZO ŠTRUKTURÁLNYCH A INVESTIČNÝCH FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE. ZÁROVEŇ PLNÍ ÚLOHY TECHNOLOGICKEJ AGENTÚRY.   SIEA je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR. Od roku 2004 pôsobí ako implementačná agentúra. Administruje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z

Read More
Podpora oze od 2020
2. januára 2020 News kocmunda

Od nového roka stačí jedna zmluva s OKTE pre výkup a doplatok. OKTE bude v súlade s novelou zákona o podpore OZE plniť vo vzťahu k podporovaným výrobcom štyri základné funkcie. Bude administrátorom podpory doplatkom, príplatkom, povinného výkupu a záruk pôvodu. Hlavnou zmenou pri podpore doplatkom je, že tento prechádza z distribučných spoločností na OKTE,

Read More
Zelená domácnostiam dotácie
28. júna 2018 Dotácie, Nezaradené kocmunda

O projekte Zelená domácnostiam. Národný projekt Zelená domácnostiam je pripravovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.  Projekt je súčasťou prioritnej osi č. 4 zameranej na podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva vo všetkých sektoroch. Zelená domácnostiam je prvou etapou podpory zameranej na využívanie tzv. malých obnoviteľných zdrojov v rodinných a bytových domoch

Read More