Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tento reklamačný poriadok upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri vykonávaní  záručných a pozáručných opráv.

1.2. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, výrobky a služby (ďalej len produkty), zakúpené v spoločnosti EU-POWER, s.r.o., a ktorého reklamácia je v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

1.3. Základnou podmienkou pre uplatnenie reklamácie je predloženie dokladu o zaplatení produktu, tj. faktúry alebo pokladničného bloku, ktoré slúžia súčasne  ako záručný doklad.

1.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady uzatvorené v dobe platnosti tohto reklamačného poriadku, pokiaľ nie sú zmluvne dohodnuté iné záručné podmienky.

2. Nárok na uplatnenie záruky

2.1. Kupujúci má právo uplatniť záruku len na produkty, ktoré vykazujú závady produktu, vzťahuje sa naň  záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

2.2. Kupujúci je povinný zaistiť kontrolu produktov čo najskôr po ich prevzatí. Pokiaľ tak nespraví, môže si uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, iba keď preukáže, že tieto závady mali produkty už v dobe ich prevzatia.

2.3. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledovných prípadoch:

2.3.1. nedoložením, stratou alebo zničením dokladov podľa bodu 1.3.

2.3.2. skončila u reklamovaného produktu záručná doba.

2.3.3. porušením ochranných či záručných pečatí a samolepiek, pokiaľ na produktoch sú.

2.3.4. mechanickým poškodením produktov.

2.3.5. elektrickým poškodením ( spálené súčiastky alebo plošné spoje) spôsobené vonkajším skratom či iným nevhodným zaobchádzaním s produktom.

2.3.6. poškodením produktov pri preprave (tieto škody je nutné riešiť priamo s dopravcom).

2.3.7. používaním produktov v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi účelu použitia.

2.3.8. neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o produkty.

 

2.3.9. produkty boli poškodené nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii a normách alebo všeobecnými zásadami.

2.3.10. prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov.

2.3.11. zapojením do elektrickej siete nezodpovedajúcej príslušnej STN.

2.3.12. produkt bol poškodený živlami (vyššou mocou).

2.3.13. neúplným vyplnením záručného listu

2.4. Kupujúci nemá právo uplatniť si záruku na závady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upovedomený, alebo s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť.

2.5. Predávajúci, v zmysle platných zákonov, si vyhradzuje právo nahradiť vadné a neopraviteľné produkty za iné, obdobné s porovnateľnými technickými parametrami.

3. Uplatnenie záruky

3.1. Predávajúci, v zmysle platných zákonov, poskytuje na produkty záruku 24 mesiacov, ak nie je pre konkrétne prípady stanovená záruka iná.

3.2. Plnenie záručnej doby začína dňom vystavenia faktúry.

3.3. V prípade výmeny produktu za nový sa prípadné ďalšie reklamácie uplatňujú na základe pôvodnej faktúry alebo pokladničného bloku.

4. Spôsob prevedenia reklamácie

4.1. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje iba k popisu závady uvedenej zákazníkom. Zákazník je povinný popísať závadu čo napresnejšie.

4.2. Pri akumulátoroch alebo akumulátorových nabíjačoch je nutné  uviesť, či sa jedná o závadu:

4.2.1. mechanickú, alebo

4.2.2. elektrickú (nízke napätie, neodpovedajúca kapacita, nedá sa nabíjať, prehrievanie akumulátora pri nabíjaní a pod.), kde je treba navyše uviesť:

4.2.2.1. spôsob používania (nabíjacie a vybíjacie prúdy, popr. typ zariadenia, v ktorom akumulátor pracuje)

4.2.2.2. typ nabíjača alebo spôsob nabíjania

4.3. Pri reklamácií nabíjačov je treba uviesť typ akumulátora, pri ktorom nabíjač vykazuje nefunkčnosť.

4.4. Pokiaľ je  závada odstrániteľná, bude reklamácia riešená nasledovným spôsobom:

4.4.1. firma EU-POWER, s.r.o. vadu odstráni a to bez zbytočného odkladu, alebo

4.4.2. firma EU-POWER, s.r.o vadný produkt vymení za produkt bez vady (závisí to iba na rozhodnutí predávajúceho) kupujúci sa nemôže takého riešenia svojej reklamácie právom domáhať.

4.5. Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá zabraňuje tomu, aby mohol byť tovar riadne používaný ako vec bez vady, predávajúci vyrieši reklamáciu:

4.5.1. výmenou produktu za produkt iný, funkčný, rovnakých alebo podobných parametrov 

4.5.2. v prípade, že nemôže predávajúci previesť výmenu produktu za iný, uzatvorí reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.  

4.6. V prípade produktu vadného ihneď po dodaní, pokiaľ je reklamácia uplatnená do 3 dní od dodania, vybaví predávajúci reklamáciu okamžitou výmenou produktu za produkt nový.

4.7. Reklamácie sa vykonávajú výhradne v sídle firmy EU-POWER, s.r.o,  nie u zákazníka. Výnimku tvoria špeciálne obchodné prípady a výrobky, pri ktorých je zmluvne zaisťovaný servis priamo u zákazníka.

4.8. Všetky informácie o priebehu reklamačného konania Vám oznámi na základe čísla reklamačného protokolu pracovník obchodného oddelenia.

4.9. Reklamované produkty zaslané zákazníkom na náklady firmy EU-POWER, s.r.o (dobierka) nebudú prijaté.

4.10. Ak zistí firma EU-POWER, s.r.o, že príčinou problémov nie je reklamovaný produkt, ale používané zariadenie, bude zákazníkovi účtovaná práca spojená s nápravou tohto stavu.

4.11. Okamžitá výmena produktu je daná jeho fyzickým stavom na sklade.

5. Rozsah platnosti

5.1.  Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.1.2013.