facebook twitter linkedin vcard picasa

Dotácie na solárne fotovoltické systémy

Solárne systémy dotácie

Podpora výroby energie z malých obnoviteľných zdrojov.
Navrhovaná finančná podpora sa bude týkať:
Výstavba malých zariadení s inštalovaným výkonom (do 10 kW) na výrobu elektriny z OZE:
 fotovoltické elektrárne,
 fotovoltické elektrárne pre priamu výrobu tepla,
 malé veterné turbíny.
PLÁNOVANÉ SADZBY A MAXIMÁLNE HODNOTY POUKÁŽKY NA INŠTALÁCIU FOTOVOLTICKÝCH PANELOV V RODINNOM DOME
1 200 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za akumuláciu elektriny,
1 200 € a 900 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov presahujúceho 1 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 kW; maximálna výška podpory je 2 550 € na inštaláciu a bonus za akumuláciu elektriny.
Bonus za akumuláciu elektriny je 180 €/kWh kapacity akumulátora určenej pri dobe vybíjania maximálne 100 hodín; kapacita akumulátora je podporovaná len v rozsahu výroby elektriny za 2 hodiny pri podporovanom výkone inštalovaného zariadenia stanovenom pri štandardných testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplota panelu 25 °C), maximálne však 5 kWh na inštaláciu.

Výstavba zariadení na výrobu tepla s využitím OZE:
 slnečné kolektory,
Sadzba pri slnečných kolektoroch pre bytový dom je:
Sadzba pri slnečných kolektorov pre rodinný dom je 500 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov, maximálna výška podpory je 1 750 € na inštaláciu
450 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 20 kW; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome,
9 000 € a 350 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov presahujúceho 20 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 20 kW; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome.

Na obdobie 2014 – 2020 je na podporu malých OZE alokovaná čiastka 100 miliónov eur. Všetky podrobnosti týkajúce sa podmienok pre poskytnutie pomoci ako aj samotného mechanizmu, na základe ktorého bude pomoc poskytovaná, budú zverejnené koncom I. polroku 2014, po schválení nadradených dokumentov (najmä operačného programu Kvalita životného prostredia).
Finančný príjem výrobcu z malého zdroja
Vlastnou spotrebou vyrobenej elektriny vznikne u výrobcu finančná úspora za neodobratú elektrinu zo sústavy v priemernej výške 302,40 eur/rok. Podmienkou je, že domácnosť bude aj naďalej klasifikovaná ako odberateľ elektriny v domácnosti a nie ako podnikateľ v energetike.
Stredný počet obyvateľov v jednej domácnosti sú traja ľudia (ŠÚ SR). Zvýšenie ročného príjmu by v peňažnom vyjadrení predstavovalo 100,80 eura na člena domácnosti.
V roku 2020 môže byť na Slovensku 202 800 občanov s nárastom príjmu o 100 eur za rok za ušetrenú energiu.

Zelená domácnostiam - štátna dotáciu na fotovoltické panely


Fotovoltické panely ikonky-out-1V rámci projektu Zelená domácnostiam budú môcť domácnosti získať príspevok na malé fotovoltické zariadenie s výkonom do 10 kW, ktoré im umožní premeniť slnečnú energiu na elektrinu. Nakoľko prebytočná elektrina, ktorú nedokáže domácnosť spotrebovať, je dodávaná do distribučnej sústavy bezodplatne, je dôležité, aby bol výkon zariadení navrhnutý tak, aby väčšinu vyrobenej elektriny spotrebovali domácnosti, či už okamžite v čase výroby, alebo prostredníctvom ukladania elektriny do akumulátorov.
Aby mohli domácnosti zmierniť nesúlad medzi časom, kedy zariadenie za slnečných dní elektrinu vyrába a kedy sa elektrina v rodinnom dome spotrebúva, je súčasťou podpory aj bonus za akumuláciu elektriny. Pri zariadeniach na výrobu elektriny, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy, je nevyhnutné dodržiavať požiadavky a podmienky distribučnej spoločnosti. Z tohto dôvodu je súčasťou oprávnených nákladov aj zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy. Zodpovednosť za správnosť technického riešenia a splnenie požiadaviek a podmienok na pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy nesie zhotoviteľ, s ktorým má domácnosť uzatvorenú zmluvu.

Administratívu pre štátnu dotáciu vybavíme za vás, pretože bude zdarma v rámci realizácie na kľúč. Žiadosti o dotácie bude možné podávať v priebehu roka 2015
Ďalšie info pripravujeme.


Podmienky pre štátnu dotáciu na fotovoltické panely a elektrárne

dotacie na solárny systém
TECHNICKÉ PODMIENKY
Fotovoltický panel spĺňa podmienky, ak je pre daný typ vydaný akreditovanou skúšobňou doklad o výkone pri štandardných testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplota panelu 25 °C);
OPRÁVNENÉ VÝDAVKY NA INŠTALÁCIU FOTOVOLTICKÝCH PANELOV
fotovoltické panely;
nosná konštrukcia;
mikromenič alebo striedač;
zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy;
regulátor nabíjania;
akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody;
riadiaca jednotka;
montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému;
montážne práce;
skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky

PLÁNOVANÉ SADZBY A MAXIMÁLNE HODNOTY POUKÁŽKY NA INŠTALÁCIU FOTOVOLTICKÝCH PANELOV V RODINNOM DOME
1 200 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za akumuláciu elektriny,
1 200 € a 900 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov presahujúceho 1 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 kW;
maximálna výška podpory je 2 550 € na inštaláciu a bonus za akumuláciu elektriny.
Bonus za akumuláciu elektriny je 180 €/kWh kapacity akumulátora určenej pri dobe vybíjania maximálne 100 hodín; kapacita akumulátora je podporovaná len v rozsahu výroby elektriny za 2 hodiny pri podporovanom výkone inštalovaného zariadenia stanovenom pri štandardných testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplota panelu 25 °C), maximálne však 5 kWh na inštaláciu.

Solárne systémy na kľúč

Z našej ponuky solárnych systémov na kľúč je možné si vybrať:

back up solárny systém Back Up systémy alebo hybridné systémy. Sú solírne fotovoltické systémy pripojené k sieti a zároveň majú záložný systém pre uskladnenie prebytočnej energie na neskoršie vyuýitie. Tento systém je podobný systému pripojenému k sieti avšak má batérie, switcher, power center s AC / DC vypínače, FV ochranu a samozrejme solárne panely a menič napätia. Takýto solárny systém umožňuje dodávať vyrobenú nespotrebovanú elektrickú energiu (prebytky) do záložného systému a v prípade výpadku siete, alebo v noci vie využiť túto uskladnenú energi.

dom solárna elektráreň FVZ pripojená k sieti GRID ON. Solárna fotovoltická elektráreň pripojená k sieti je najčastejšie a najbežnejšie využívaný systémy. GRID ON solárne systémy sú stvorené pre domácnosti, ale taktiež pre firmy na šetrenie nákladov spojených s odberom el. energie z DS. Takýto systém je pripojený na objekt spolu s DS a nie je vybavený akumulátormi. Všetka vyrobená el. energia sa spotrebúva priamo v domácnosti. Prebytok sa odozdáva zdarma späť energetickej spol. a pri nedostatku sa s DS odoberá.

ostrovný solárny systém Ostrovné solárne systémy GRID OFF.Ostrovný solárny systém grid-off je systém bez pripojenia k sieti DS. Takýto systém sa zvykne inštalovať na miestach kde nie je dostupná verejná elektrická sieť, alebo kde by náklady na novú NN prípojku boli privysoké.

logitex ohrev vody fotovoltickými panelmy Solárny ohrev vody fotovoltikou - LOGITEX Tento solárny systém pre ohrev vody sa skladá z fotovoltických panelov, hybridného bojleru Logitex, a v prípade potreby meničom pre využitie prebytkov el. energie z výstupu bojlera.


<