facebook twitter linkedin vcard picasa

Aktuálne informácie o štátnej dotácii na solárne systémy na Slovensku.

Solárne systémy dotácie

Podpora výroby energie z malých obnoviteľných zdrojov.
Navrhovaná finančná podpora sa bude týkať:
Výstavba malých zariadení s inštalovaným výkonom (do 10 kW) na výrobu elektriny z OZE:
 fotovoltické elektrárne,
 fotovoltické elektrárne pre priamu výrobu tepla,
 malé veterné turbíny.
PLÁNOVANÉ SADZBY A MAXIMÁLNE HODNOTY POUKÁŽKY NA INŠTALÁCIU FOTOVOLTICKÝCH PANELOV V RODINNOM DOME
1 200 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za akumuláciu elektriny,
1 200 € a 900 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov presahujúceho 1 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 kW; maximálna výška podpory je 2 550 € na inštaláciu a bonus za akumuláciu elektriny.
Bonus za akumuláciu elektriny je 180 €/kWh kapacity akumulátora určenej pri dobe vybíjania maximálne 100 hodín; kapacita akumulátora je podporovaná len v rozsahu výroby elektriny za 2 hodiny pri podporovanom výkone inštalovaného zariadenia stanovenom pri štandardných testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplota panelu 25 °C), maximálne však 5 kWh na inštaláciu.

Výstavba zariadení na výrobu tepla s využitím OZE:
 slnečné kolektory,
Sadzba pri slnečných kolektoroch pre bytový dom je:
Sadzba pri slnečných kolektorov pre rodinný dom je 500 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov, maximálna výška podpory je 1 750 € na inštaláciu
450 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 20 kW; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome,
9 000 € a 350 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov presahujúceho 20 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 20 kW; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome.

Na obdobie 2014 – 2020 je na podporu malých OZE alokovaná čiastka 100 miliónov eur. Všetky podrobnosti týkajúce sa podmienok pre poskytnutie pomoci ako aj samotného mechanizmu, na základe ktorého bude pomoc poskytovaná, budú zverejnené koncom I. polroku 2014, po schválení nadradených dokumentov (najmä operačného programu Kvalita životného prostredia).
Finančný príjem výrobcu z malého zdroja
Vlastnou spotrebou vyrobenej elektriny vznikne u výrobcu finančná úspora za neodobratú elektrinu zo sústavy v priemernej výške 302,40 eur/rok. Podmienkou je, že domácnosť bude aj naďalej klasifikovaná ako odberateľ elektriny v domácnosti a nie ako podnikateľ v energetike.
Stredný počet obyvateľov v jednej domácnosti sú traja ľudia (ŠÚ SR). Zvýšenie ročného príjmu by v peňažnom vyjadrení predstavovalo 100,80 eura na člena domácnosti.
V roku 2020 môže byť na Slovensku 202 800 občanov s nárastom príjmu o 100 eur za rok za ušetrenú energiu.
Fotovoltika dotácie
Dotácie na Fotovoltiku
Slnečné kolektory dotácie
Dotácie na slnečné kolektory
Žiadosti a formuláre
Pripravujeme

Zelená domácnostiam - dotáciu na solárne systémy


Štátna dotácia – dotácie na OZE
Štátne dotácie pre OZE
Podmienky podpory projektu Zelená domácnostiam SIEA pre viac info kliknite na odkaz :
Dotácie na Fotovoltiku
Dotácie na slnečné kolektory

Podporu z európskych fondov a štátneho rozpočtu prostredníctvom národného projektu „Zelená domácnostiam”. O vystavenie poukážok budú môcť domácnosti požiadať na jeseň.hode menič a generátor
+ dokumenty DS

Administratívu pre štátnu dotáciu vybavíme za vás, pretože bude zdarma v rámci realizácie na kľúč. Žiadosti o dotácie bude možné podávať už na jeseň roka 2015.


Postup pri pripojení malého zdroja do 10 kW

1. Písomne alebo elektronicky oznámte príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy váš zámer - vybudovanie malého zdroja. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vám do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia zašle stanovisko o rezervovaní kapacity. Vzor žiadosti zverejní prevádzkovateľ distribučnej siete na svojej webovej stránke.
2. V prípade súhlasného stanoviska k rezervovanej kapacite si dajte do 6 mesiacov nainštalovať certifikovanou firmou malý zdroj.
3. Po inštalácií oznámte prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, na území ktorého je malý zdroj inštalovaný, najneskôr dva dni vopred, termín uvedenia malého zdroja do prevádzky.
4. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy do 5 pracovných dní po doručení oznámenia o pripojení malého zdroja, zabezpečí bezplatnú montáž určeného meradla (elektromera), ktoré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu medzi fázami v reálnom čase.
5. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečí bezplatnú montáž rozpínacieho zariadenia na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sieti.
Súčasťou oznámenia je: - kladné stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy o rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja, - vyhlásenie o zhode na striedač alebo generátor, - potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja certifikovanou firmou.
6. Do 10 dní od uvedenia malého zdroja do prevádzky, oznámte prevádzkovateľovi distribučnej sústavy uvedenie malého zdroja do prevádzky, ktoré obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby, dátum inštalácie a opis malého zdroja. Ak si nesplníte túto povinnosť, prevádzkovateľ distribučnej spoločnosti vás môže odpojiť.
7. Po splnení bodov 1-6 sa stávate výrobcom elektriny z malého zdroja a vami vyrobenú, ale nespotrebovanú elektrinu, dodávate prevádzkovateľovi distribučnej sústavy zdarma. Na druhej strane, za pripojenie, montáž určeného meradla a rozpínacieho zariadenia nezaplatíte prevádzkovateľovi distribučnej spoločnosti nič.
Celý proces pripojenia malých OZE stojí na troch základných krokoch, ktoré musí výrobca vykonať. Prvým je získanie vyhlásenia o zhode na striedač a generátor, čím výrobca potvrdí, že inštaluje certifikované zariadenia. Druhým krokom je potvrdenie o vykonaní odbornej montáže odborne spôsobilou osobou. Posledným dokumentom je už spomínané kladné stanovisko PDS o kapacite distribučnej sústavy. To musí prevádzkovateľ vydať do desiatich dní.

Solárne systémy na kľúč

Z našej ponuky solárnych systémov na kľúč je možné si vybrať:

back up solárny systém Back Up systém. Sú solaire fotovoltické systémy pripojené k sieti a zároveň majú záložný systém pre uskladnenie prebytočnej energie na neskoršie vyuýitie. Tento systém je podobný systému pripojenému k sieti avšak má batérie, switcher, power center s AC / DC vypínače, FV ochranu a samozrejme solárne panely a menič napätia. Takýto solárny systém umožňuje dodávať vyrobenú nespotrebovanú elektrickú energiu (prebytky) do záložného systému a v prípade výpadku siete, alebo v noci vie využiť túto uskladnenú energi.

dom solárna elektráreň FVZ pripojená k sieti GRID ON. Solárna fotovoltická elektráreň pripojená k sieti je najčastejšie a najbežnejšie využívaný systémy. GRID ON solárne systémy sú stvorené pre domácnosti, ale taktiež pre firmy na šetrenie nákladov spojených s odberom el. energie z DS. Takýto systém je pripojený na objekt spolu s DS a nie je vybavený akumulátormi. Všetka vyrobená el. energia sa spotrebúva priamo v domácnosti. Prebytok sa odozdáva zdarma späť energetickej spol. a pri nedostatku sa s DS odoberá.

ostrovný solárny systém Ostrovné solárne systémy GRID OFF.Ostrovný solárny systém grid-off je systém bez pripojenia k sieti DS. Takýto systém sa zvykne inštalovať na miestach kde nie je dostupná verejná elektrická sieť, alebo kde by náklady na novú NN prípojku boli privysoké.

logitex ohrev vody fotovoltickými panelmy Solárny ohrev vody fotovoltikou - LOGITEX Tento solárny systém pre ohrev vody sa skladá z fotovoltických panelov, hybridného bojleru Logitex, a v prípade potreby meničom pre využitie prebytkov el. energie z výstupu bojlera.


<